Europese regelgeving

Europese regelgeving

Het recht van de Europese Unie heeft steeds meer invloed op het Nederlands immigratierecht. Europese regelgeving voor gezinshereniging is doorgaans soepeler dan nationale regelgeving.

Verblijf op basis van artikel 8 EVRM gezinshereniging advocaat

Wanneer niet is voldaan aan de nationale voorwaarden voor gezinshereniging zoals de MVV-vereiste, kan in sommige gevallen met een beroep op artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) gezinshereniging gerealiseerd worden. Dit artikel beschermt het recht op gezinsleven – privé- en familieleven – maar is niet absoluut. Bij de beoordeling van een aanvraag op deze grond wordt een afweging gemaakt tussen het belang van de staat om immigratie te controleren en het belang van het individu bij het uitoefenen van het gezinsleven. De Advocaten van Nourhussen & Rinkes Advocaten kunnen u bij een aanvraag en afwijzing op deze grond bijstaan.

Verblijfsrecht Unieburger gezinshereniging advocaat

Een Unieburger is een persoon met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie. Als Nederlander bent u in Nederland geen Unieburger. In een andere EU-land wordt u echter wel als Unieburger aangemerkt.

Een Unieburger heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te mogen verblijven. Aan zijn Unieburgerschap ontleent de Unieburger automatisch verblijfsrecht in Nederland.

De Unieburger mag drie maanden in Nederland verblijven zonder te hoeven werken.

Bij verblijf van langer dan drie maanden dient de Unieburger arbeid te verrichten dan wel over voldoende middelen van bestaan te beschikken.

Komt de Unieburger ten laste van de Nederlandse staat, dat wil zeggen vraagt hij een uitkering aan, dan wordt het verblijfsrecht ingetrokken tenzij de Unieburger al vijf jaar onafgebroken in Nederland verblijft en een duurzaam verblijfsrecht heeft verkregen.

Indien u een familielid heeft dat niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit, is uw familielid een‘derdelander’.

Familieleden van Unieburgers hebben dezelfde verblijfsrechten als Unieburgers. Mocht u niet aan de nationale voorwaarden voor gezinshereniging voldoen, dan kunt u via het Unierecht alsnog gezinshereniging realiseren. De voorwaarden die gelden voor gezinshereniging, zoals het beschikken over een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), het voldoen aan de inkomenseis en het behalen van het inburgeringsexamen, gelden niet voor gezinsleden van Unieburgers.

Chavez-Vilchez gezinshereniging advocaat

Sinds de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 mei 2017 is er in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen waarvan een van de ouders een derdelander is, een nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland ontstaan. De niet-Nederlandse ouder kan nu ook vanwege zijn Nederlandse kind conform EU-recht aanspraak op verblijf maken. Over de voorwaarden en vereisten informeren wij u graag.

Rechtsgebieden

 

Vreemdelingenrecht

Bestuursrecht

Familierecht